روزگار سپری شده مردم سالخورده :

وقتی همه دنبال مارکت اینک بودند

ما پابرهنه ها

دنبال مارکز اینگ می گشتیم.