شبی در هرات

میان مزرعه ای مرتفع

موم اندود اشک گل های خشخاش

خفته بودم
 
زنبور ها امانم ندادند