ماه من!

عمریست سیب لبان ات در دهان

و ابلیس

بی حوا

سرگردانِ زمین