خدایا !

در این واهه های سرد و وهم آلود اسفند

مـی خـواهــــم

کسی به جرم حرف و عقیــده

زندانی نباشد.

 

 

آمین یا رب العالمین !