پیاله ای گرم

پر خون

برای همسایه گانم

پیاله ای از خون سامرا

از خون دجله

فرات

نوش تان این پاره پاره شدنم

بنازید بر سربازان مستی که برسرها ی بریده پایکوبی می کنند

مزدبگیران اهل کتاب

فاحشه گان فتاوی

پیاله ای از خون برای کینه ورزان هزارساله

پیاله ای برای نفرین کنندگان

گوارایتان خون خواهان ابدی

پیاله ای  از خون

از خون عراق

دیار نفرین شده