وقتی از پرسپولیس برگشتم

اونقدر شکوه و بزرگی جمشید  منو گرفته بود

که با خودم گفتم

این منم ؟