خواب دیـدم گـاوم خواب من غمگین بود

 احـتمـــالا دیشب شام من سنگین بود

شاخ و دم رو به هواپا و سم رو ی زمین

وان دو چشم  شهلابا وقار و سـنگین

نغمه چلچــله هاسبز و خرم صحرا 

آبی برکه سبز قاصدک پر ز هو ا  

بازی  سـایه  وابرنفــس پاک بهار

وزش باد و نسیم جنبش گندم زار                                

پا و سم هردو دوان درپـی پـروانــه         

خانـه زنبــوران موریانـه  لانــه

نمک و آب و علف سایه دار و درخت

چرت و خواب یکدم همه لحظه همه وقت                                 

روز رفت و  شب شدآمد آن ابر سیاه 

باد و طوفان و تگرگ قطره باران سپاه

چکه می کرد زسقف نم نمک  از همه جا 

می شدم خیس ز آب خواب بودم امـــا

گاوهای دیگر پشت کردند به من

خواب بودند همه روی ادرار و پِهَن

بانگ آورد به لب مردک بارانــی

خیز حیوان از جااز پی مهمانی

 از برای نذری و از برای حاجی

ختنه سوران  و دگر پرخوری  ورراجی

باز گاوی دیگرمی شود قربانی

 مه شاد و خندان سوری و مهمانی . ..

خواب بودم انگارخواب دیدم شاید

چیست این تعبیرش خوب و خیر می آید؟

 


خواهرم  دور از ما زندگی می کند.

اکثر روزها به مادر م زنگ می زند و می گوید  :

مامان راستی من دیشب اینجوری خواب دیدم.

معمولا مادرم می گوید:

-- خوبه خیره !