«آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است،

آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است.»