از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

 - ویلیام شکسپیر

 

در آغوش دیکتاتور خواب دموکراسی نبین .

- مهرداد مرتضوی