آلمانی زبان فلسفه

بنام خدا

*این مطالب از وب سایت های مختلف گردآوری و تنظیم شده اند.*


حروف الفبا

 آلماني 30 حرف دارد که 26 حرف آن بازبان انگليسي مشترک و4حرف مخصوص  آلماني است :

A آ-

B بِ -

C ْتِس-

D دِ -

E اِ-

F اِف -

G گِ -

H ها -

I ايي -

J ُيت -

K كا -

L اِلْ -

M اِمْ -

N اِنْ -

O اُو -

P پِ -

Q كُوُ -

R اِرْ -

S اِسْ -

T تِ -

U اُوُ -

V فا -

W و -

X ايكس يا اِكس-

Y ايپسيُلن (ضمه بر حرف لام ) -

Z ْتسِْت ( ساكن  برحروف ت ).


اما 4حرف  مختص  آلماني است :

Ä َاي ( فتحه در بالاي حرف الف ميباشد) -

Öُاوُ -

Ü ا ُوُ ( اين كلمه هم مثل Ö تلفظ ميشود)

آلماني نیز مثل بقيه زبان ها شامل حروف بي صدا و صدا دار است.

حروف هاي صدا دار حروفهايي هستن كه به تنهايي و مستقل تلفظ ميشوند كه اين حروف ها شامل A-E-I-O-U ميباشند.

نكته:

در حرف Yگاه با صدا  و گاهي بي صدا ست براي تشخيص  بايد به كلمه مورد نظر توجه كرد. اگر در اول كلمه باشد بي صدا و در غير اين صورت صدا دار است و

/ 0 نظر / 15 بازدید