تعطیل !

کاپیتان دودو و بازرس کلوزو (1968)

بنام پروردگار شاهدان و راست گویان

که هم اوست  نگاهبان خون شاهـــــدان

هم آنها که پیالۀ  اَبَدیشان سَر ریز مهر اوست

شراب را آفریـــــد مَـلَـس و گَـــوارا

گفت ای کسانی که ایمان آورده اید و جایش پیاله گرفتید

قبل از مصرف تکان دهید

 وهمیشه خنک بنوشید

سپس رها شدید تا  در اعتــدال مُخیَّر بین خَیر و شَرّ باشید

اما بسیاری  به  بهانه یی سُکر آور تا ابَــد شَـــرّ را گزیدند 

 و ما بهانه جویان و شَرّ گزینـان را  دوست نمی داریم

 مِهرِ زن را برای مرد و تمام مرد را برای زن آفریدیم 

تا شب پس از عبادت لَختی لُـخت کنار هم مِهر ورزیده آرامــش یابید

ماشما را  لُـخت آفریدیم و خواهیم میراند

در هر دو صورت ،ضعیف و ناتوان

 پس پوشاندیم

آنطور که شایسته شماست

ونه آنطور که حافظین نوامیس(ص) می پوشانند و می خوابانند

پس چون توانایی یافتید

اسبابی که در اختیارتان گذاردیم را بر هم آشکار ساختید 

و  با آلات تان برای هم خط و نشان کشیدید

 و بوسیله  باسن های تزریقی تان بر آن مهر تایید زدید

همانا لارجرباکس و بوتاکس نافرمانی و دست یازی در مقدرات خداست

 ما نمایش دهندگان عورت و آلات و ادوات را عمراً دوست نمی داریم

به شما زبان دادیم تا با هم زیبا حـرف بــزنـیــد

که مازیبا و مجیز گویان را دوست تر میداریم

اما  روی گرداندید 

و به جای زبان از آلات و ادوات و باتوم سوء استفاده کردید

ما از به زور جواب گیرنده گان و لواط کنـنـدۀ زنــا کـــار متنفر ایم

 همچون شما الاغ را نیز از بهشت فرو فرستادیم 

تا  بر آن سوار شده  پیاده نمانید

اما گستاخ وار رهایش کردید و  بر هم سوار شدید

سپس خود را  آقا و سَروَر و  از این حرف ها خواندید

سوگند که خدا  خر حساب کنندگان خلق  را  دوست نمی دارد

شایَــدی نیست آن طور که  بایـَـد مجازات خواهیم کرد

خدا صبر کنند گان و عمل کنندگان را بیشتر دوست می دارد

وعده خدا نزدیک است

همیشه راست گفته خداوند بلند مرتبه.

پسا نویشت :

من الیوم استعمال وبلاگ بای نحو کان در حکم محاربه با آزادی مطلق (رض) می باشد.


 

/ 0 نظر / 12 بازدید