شاید من باشم

ITS PROBABLY ME

If the night turned cold and the stars looked down
And you hug yourself on the cold cold ground.
You wake the morning in a stranger's coat,
No one would you see.
You ask yourself, who'd watch for me?
My only friend, who could it be?
It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me.

When your belly's empty and the hunger's so real
And you're too proud to beg and too dumb to steal,
You search the city for your only friend,
No one would you see.
You ask yourself, who'd watch for me?
A solitary voice to speak out and set me free.
I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.

You're not the easiest person I ever got to know
And it's hard for us both to let our feelings show.
Some would say I should let you go your way,
You'll only make me cry.
But if there's one guy, just one guy
Who'd lay down his life for you and die,
I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.

When the world's gone crazy and it makes no sense
And there's only one voice that comes to your defense.
The jury's out and your eyes search the room
And one friendly face is all you need to see.
And if there's one guy, just one guy
Who'd lay down his life for you and die,
I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.

I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me...

 

شاید من باشم

هنگامی که شب سرد گشت و ستاره ها خاموش شدند
و تو از زمین سرد گذشتی
و صبحگاه در شمایل غریبه ای بیدار شدی
کسی را نمی بینی
از خود می پرسی چه کسی در انتظار من است
تنها دوست من چه کسی بود دشوار است بگویم
نمی خواهم بگویم
ولی شاید من باشم
زمانی که شکمت خالی است و بس گرسنه ای
و چنان مغروری که تقاضای کمک نمیکنی
و آنقدر بی دست و پا که نمی توانی دزدی کنی
شهر را بدنبال تنها دوستت می گردی
کسی را نمی یابی
از خود می پرسی چه کسی هست
صدایی که با توسخن بگوید و تو را أزاد کند
نمی خواهم بگویم
نمی خواهم بگویم ولی شاید من باشم
شاید برخی بگویند کعه بهتر بود می گذاشتم به ر احت ادامه دهی
تو فقط مرا به گریه وا می داری
اگر تنها یک نفر باشد تنها یک نفر
که حاضر باشد جانش را فدای تو بکند
دشوار است که بگویم
دشوار است که بگویم
ولی شاید من باشم
زمانی که عالم دیوانه است و همه چیز آن بی معناست
تنها صدای یک نفر است که از تو دفاع کند
اگر تنها یک نفر باشد تنها یک نفر
که حاضر باشد زندگی اش را فدای تو کند
دشوار است که بگویم
نمی خواهم بگویم
نمی خواهم بگویم
ولی شاید من باشم

 

لینک ترانه

 

شناسنامه

ترانه و آواز : مایکل کامن - اریک کلاپتن- استینگ

سال ساخت: 1992

/ 0 نظر / 10 بازدید