وفاداری


باز

روزی با تو خواهم خوابید

لب بر لبانت خواهم گذارد

بر اندامت خواهم لغزید

دست بر گردن ات خواهم آویخت

نم موهایت را خواهم بوئید

شاید اگر

زیر این خروار خاک

نخفته بودی

باز

از تو

خواهم سرائید

با تو

خواهم خوانـد

خواهیم دیـــد

خواهیم شنید

فرصتی بده

زندگی

چشم برهم زدن است

.


تریـــاک!

نوشداروی مرگ تو نمی شود

اما شــاید

لحظه ای درد بیاســـاید

فراموش ات کند

بالـا آوردی

تلخ اسـت

میـــدانــم

امــــا

این همه تهوع تو از این نیست

از دنیاست

 

 

 

 

پسا نویشت :

برای سلامتی همه سرطانی ها دعا کنیم.


/ 0 نظر / 14 بازدید