شرب مدام

هرآنچه زیباست دشوار است .

افلاطون در سایر آثار از قول سقراط دانش را فضیلت بکار برده است. و در این رساله منکر آن می شود. و می گوید : فضیلت گمان است به همین دلیل آموختنی نیست. او در اصل خواسته سوفسطائیان را دست بیندازد. چرا که آنها مدعی حرفه  و علمی بودند اما به  شناخت حقیقت و آموختن آن توجه نداشته اند. او همچنین قصد مسخره کردن دستگاه را نیز اشته است که افراد شاغل در آن فرزندان خود را در هر رشته ای جز حرفه فضیلت و هنر آدمیت و اداره امور اجتماع و مملکت تربیت می کرده اند.

او تسریح می دارد که نوعی دانش ناقص نیز هست که بیشتر خلقی و استعدادیست . آموختن آن سهل نباشد اما بکار آمده و سودمند است. دانش واقعی آشنایی با حقیقت است و البته اموختنی است. و دانش ناقص (گمان درست) آشنایی با سایه حقیقت است. هرچند به اندازه اولی ارزش ندارد اما بی ثمر هم نیست.

دانش حقیقی : شناخت صور کلیه عقلی است که عالم بود است و گمان درست ، آشنایی با امور عالم جسم است که بود نیست بلکه نمود است.

پشه کی داند که این باغ از کی است          در بهاران زاد و مرگش در دی است

/ 0 نظر / 20 بازدید