هرمنوتیک X & Y

حکایت

انگلیسی، فرانسوی،  ایرانی و آلمانی داشتن به زندگی آدم و حوا توی بهشت نگاه می کردند.

انگلیسیه میگه:

چه سکوتی، چه احترامی!! مطمئنم که اینا انگلیسی اند!
فرانسویه میگه:

اینا هم لختن، هم زیبا و هم در حال عشقبازی!!حتماً فرانسوی اند!
ایرانیه میگه:

نه لباسی، نه خونه ای! فقط یک سیب برای خوردن! تازه، فکرمیکنن توی بهشتن!!! صد در صد ایرانی اند!

و البته آلمانیه میگه :

 قسمت های خوب زندگی اینها رو سانسور کردند. اگه نشون میدادند می فهمیدید اینها آلمانی اند.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید