شکوفه ی انار

 

Self Control

Oh the night is my world
City light painted girl
In the day nothing matters
It's the night time that flatters
In the night, no control
Through the wall something's breaking
Wearing white as you're walkin'
Down the street of my soul

You take my self, you take my self control
You got me livin' only for the night
Before the morning comes, the story's told
You take my self, you take my self control

Another night, another day goes by
I never stop myself to wonder why
You help me to forget to play my role
You take my self, you take my self control

I, I live among the creatures of the night
I haven't got the will to try and fight
Against a new tomorrow
so I guess I'll just believe it
that tomorrow never comes

A safe night, I'm living in the forest of my dream
I know the night is not as it would seem
I must believe in something
so I'll make myself believe it
That this night will never go

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh the night is my world
City light painted girl
In the day nothing matters
It's the night time that flatters

You take myself, you take my self control
You got me living only for the night
Before the morning a story's told
You take myself, you take my self control

I, I live among the creatures of the night
I haven't got the will to try and fight
Against a new tomorrow
so I guess I'll just believe it
that tomorrow never knows

A safe night, I'm living in the forest of a dream
I know the night is not as it would seem
I must believe in something
so I'll make myself believe it
that this night will never go

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

You take my self, you take my self control

....

 

خودداری

آه، امشب همه دنیای من است

روشنایی شهر به شکل دختران در آمده اند

وقتی روز است هیچ چیزی برایم مهم نیست

امشب دارد مرا اغفال می کند

شب که میشود  کنترلم را از دست میدهم

از میان دیوارها انگار چیزی شکسته میشود

وقتی از کوچه روحم پیشم میایی لباس سفید می پوشم

تو اعتماد به نفسم را از من می گیری

تو کاری می کنی که فقط امشب را برایت زنده باشم

قبل از اینکه روز بیاید داستان به پایان میرسد

تو اعتماد به نفسم را از من می گیری

یک شب و یک روز دیگه هم گذشت

هیچوقت تعجب نمی کنم که چرا

تو باعث شدی که من نقشم را فراموش کنم

تو اعتماد به نفسم را از من می گیری

در بین موجوداتی که در شب هستند زندگی می کنم

هنوز میل به مبارزه  با فردا را پیدا نکرده ام

فکر کنم به این باور رسیده ام که فردا هرگز نمی آید

مثل یک پرواز ایمن،درجنگل آرزوهایم زندگی می کنم

میدانم امشب آنطور که به نظر می آید نیست

باید به چیزی اعتقاد داشته باشم

پس خودم را مجبور می کنم که باور کنم که

امشب هیچوقت به پایان نمیرسد

زمزمه....

آه، امشب همه دنیای من است

روشنایی شهر به شکل دختران در آمده اند

وقتی روز است هیچ چیزی برایم مهم نیست

امشب دارد مرا اغفال می کند

در بین موجوداتی که در شب هستند زندگی می کنم

هنوز میل به مبارزه   با فردا را پیدا نکرده ام

فکر کنم به این باور رسیده ام که فردا هرگز نمی آید

مثل یک پرواز ایمن، درجنگل آرزوهایم زندگی می کنم

میدانم امشب آنطور که به نظر میاید نیست

باید به چیزی اعتقاد  داشته باشم

پس خودم را مجبور می کنم که باور کنم که

امشب هیچوقت به پایان نمیرسد

تو اعتماد به نفسم  را از من می گیری

تو  مرا از خودم  می گیری

 


لینک ترانه

 

 

شناسنامه :

آواز :لورا برانیگن (٢٠٠۴-١٩۵٧)

شعر :استیو پیکولو - راف ریفولی

مایه : پاپ راک

 

 

 


پسا نویشت:

با مو های بلند چتری  و  پشت مو  ،خط ریش های پایین ، شلوار جین آبی رنگ ، پیراهن های گشاد و یقه باز ،عشق دیسکو و یا بقول خودشان بریک و رقص خارجی. موتور هوندا و پیکان صفر و اولین خون استالونه عجین شده بود. عشق نوار کاست و ضبط صوت چند طبقه...

کاپشن های پف دار و گشاد... شلوار های ساسون دار... دست بندو هدبند ... والبته  کمیته و چهار ولگرد  سه نقطه اش .

تریپ های دهه  هشتاد  و  نود اگه الان جواتی بنظر می آیند ولی اونروزها خیلی طرفدار داشتند.../ 0 نظر / 23 بازدید