راه روشن

به کسی برنخورد .خدا برای آنانکه تفکر کنند  شاهکار می آفریند .اما کجاست چشم هایی که ببیند و گوش هایی که بشنود. روح  خدا مال شخص خاصی نیست پس هرکسی که دوستش دارد می تواند  اورا  کنار خودش داشته باشد.

«امام به همه فهماند که انسان کامل شدن، علی‌وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن افسانه نیست.»

«هنر بزرگ حضرت امام این بود که دیوارهای بین اجتماعات مردم را از بین برد و یک فضای وسیع با دلهای آشنا به وجود آورد.»

«اینکه امام می‌فرمودند (به من خدمتگزار بگویند بهتر است تا رهبر) با صداقت و راستی بود و تعارفی در کار نبود.»

/ 0 نظر / 7 بازدید