شبح بیداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقلاب

دیکتاتور زاید

و او

مرگ را

حکومت مردمی

برابری اجتماعی

فریب و سحراند

باز حریص

گول دروغگو را خواهد خورد

کِرمِ لیــبــــی

سگِ ســـوری

خرسِ مــصری و ...

افسوس

خاورمیانه مدفن حیوانات مدعی است

درفش آزادی

آلوده به خون و نفت

معامله معامله است

حق

لکا ته ی مست هم آغوش دروغ  

و

حقیقت

زندانی تاریکی است

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید