مضراب های نوازشگر


 

 

با غبان ترانه!

جفای روزگار را صبر بلبل  کفایت نکند

غم این  روز ها  کم نیست

خنیاگر پارسی ،  ر ِنگ ساز اصیل را با خود برد

شور  گنبد مینا 

                   کرشمه های نوا

                               گوشه های  دستان و آستان جانان

                                                                               خلصه هایی ابدی

افسوس!

                  دایره ی مینا خفت

                                            لوزی خوش آوا خاموش شد


آشنایی بااستاد

/ 0 نظر / 15 بازدید