رفراندومکی گفت تحریم ها اثر ندارند

 بی سایه نگاه اش قحطی زده ام

 نه فقط شرق و غرب !

 از شش جهت وابسته دل ام

پسِ این گفت و شنید پراطوارِ اعداد

آشتی یی درنخواهد گرفت

 حاصل جمع پنج با یک ؟

 چه عرض کنم
 
ولی یک با یک شاید دو بشوند

ریاضی و اقتصاد به حرامزادگی سیاست

 و من جامانده تورم و وامانده در رکود

 مردد از ایستادن و مشکوک به نشستنم
 
مبهوت این همه ارزیدن ارز

چه سفره های رنگینی!
 
نان با خورش نفت

مهریه در معراج

 سکه ها آیه های زمینی
 
بازار وسواس خناس

 ایمان در احتکار

 احساس رو به انزال
 
فرو می پاشم/ 0 نظر / 31 بازدید