لبه ی روشنائی

I shot the sheriff

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.

All around in my home town
Theyre trying to track me down.
They say they want to bring me in guilty
For the killing of a deputy,
For the life of a deputy.
But I say:

I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff, and they say it is a capital offense.

Sheriff john brown always hated me;
For what I dont know.
Every time that I plant a seed
He said, kill it before it grows.
He said, kill it before it grows.
I say:

I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense.

Freedom came my way one day
And I started out of town.
All of a sudden I see sheriff john brown
Aiming to shoot me down.
So I shot, I shot him down.
I say:

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.

Reflexes got the better of me
And what is to be must be.
Every day the bucket goes to the well,
But one day the bottom will drop out,
Yes, one day the bottom will drop out.
But I say:

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy, oh no
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy, oh no

 

من کلانتر را با تیر زدم

من کلانتر رو کشتم  ولی معاون اش را که نکشتم

من کلانتر را با تیر زدم  ولی معاون اش  را نه

همه مردم  شهر شدیداً دور و بر خانه ام دنبال رد پای من هستند

آنها می گویند آنها می خواهند من  گناه کار را

بخاطر کشتن یک معاون کلانتر

بخاطر زندگی یک معاون

من  کلانتر را کشتم ، ولی قسم می خورم که آن در دفاع از خود بود

من کلانتر را کشتم  و آنها می گویند مجازات قانون شکنی مرگ است

کلانتر جان براون همیشه آزارم می داد

بخاطر چیزی که من نمی دانستم

هروقت که من یک دانه می کاشتم

اون می گفت : قبل اینکه رشد کنه از ریشه در اش بیارند

می گفت قبل بزرگ شدن بکشند اش

من می گویم :

من  کلانتر را کشتم ، ولی قسم می خورم که آن در دفاع از خود بود

من  کلانتر را کشتم ، ولی قسم می خورم که آن در دفاع از خود بود

یک روز که آزاد راه خودم را می رفتم

و  عازم خارج شهر شدم

یک دفعه  کلانتر جیمز براون را  دیدم

 که برای کشتن ام به طرفم نشانه گرفته بود

بنابراین  شلیک کردم ،  او را به گلوله بستم

من می گویم :

من  کلانتر را کشتم ، ولی قسم می خورم که آن در دفاع از خود بود

من  کلانتر را کشتم ، ولی قسم می خورم که آن در دفاع از خود بود

عکس العمل ها بهتر از  من بود و بهتر چیزی بود که می بایست باشد.

هر روز سطل  میره به سلامت

اما یه روز  از زیرش   چکه می کند

بله از زیرش چکه می کند

ولی من می گویم :

من کلانتر رو کشتم  ولی معاون اش را که نکشتم

من کلانتر را با تیر زدم  ولی معاون اش  را نه

 

 

 

لینک ترانه

 

شناسنامه :

نام ترانه : من کلانتر را کشتم

شعرو ترانه : باب مارلی (١٩٨١-١٩۴۵)

باز خوانی و آواز : اریک کلاپتن(١٩٧۴)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید