ترانه زبان جهانیست

یا ویلی یاناری
ای وای از آتش عشقم
قولی ازای اداری
به من بگو چگونه عشقم پنهان کنم
شوقی ولهفه قلبی فقربک حتى واحنا سوی
حتیزمانی که با تو هستم قلبم سرشار از اشتیاق و شور و شوق است
بتنور سنینی وبیکبرحنینی
تمام سالهای زندگیم را نورانی می کنی و عشق من روز به روز بیشتر میشود
قرّب منی تعال فی حضنی واملا حیاتی هوا
به من  نزدیکتر شو و به آغوش من بیاو زندگیم را سرشار از عشق بگردان

غیرنی فثوانی احساسی اللی جانی
این حسیکه از تو در من به وجود آمد به سرعت یک ثانیه تمام وجودم را تغییر داد
اول مرهاحس ان الدنیا حلوه فعینی کده
اولین بار است که احساس می کنم دنیا اینگونهزیباست
ایه اتمنى ثانی فیک کل الامانی
دیگرچه بخواهم که تمام آرزوی من توهستی
ده انت ملیت الدنیا علیّه بالاشواق والهنا
این تو هستی که دنیا را برایمن سرشار از اشتیاق و سعادت کردی

 

احلى دنیا


احترت اشکی و لا احکی و لا ابکی من فرحتی
نمی دانم از شدت خوشحالیباید گله کنم یاحرف بزنم ویا گریه کنم
من شوقی لیک
از شور و شوق و عشق به تو
یا حبیبی بدعی تکون فی یوم من قسمتی
هر روز دعا می کنم شاید روزی مال منبشوی عزیزم

 

یا احلى دنیا عشتها فی الکون بحالو
ای قشنگترین دنیایی که در تمام عمرمزندگی کرده ام
فی عینیک لیالی عشقتها اول ما مالو
هنگامیکه برای اولین بارچشمانت من را دیدند عاشق تمامی شبها شدم
کلمة یا عمری قلتها لحظة لقانا
هنگامیکه کلمه عزیزم را در اولین دیدارمان به من گفتی
معرفش قلبی لما شافکایه جرالو
نمی دانم بر قلب من چه گذشت وقتی تو را دید

 

طول عمری خایفه احب و اعشق زی کل الناس
تمام عمرازاین می ترسم که مانندبقیه مردم دوست داشته باشم و عشق بورزم
لانی ما املکش فی حیاتی غیر حبةالاحساس
برای اینکه از دار دنیا به جزاحساسم چیزی دیگری ندارم
شفتک ملکت کلشیء فی بثوانی
تو را دیدم که در یک لحظه مالک روح و قلب من شدی
علمت قلبیازای یحب و یعرف الاخلاص
و به قلبم یاد دادی که چگونه دوست داشته باشد و معنایصداقت را به من آموختی


 

کان نفسی اعرف

 

کان نفسی اعرف قد ایه حبتنی
دلم می خواست می فهمیدم که چه قدرمن رادوست داشتی
و فاکرنی ولا خلاص یا غالی نسیتنی
هنوز به من فکر می کنی یا دیگرمن را فراموش کرده ای عزیزم

 من یوم فراقنا و انا بشتاق الیک
از روزی که از هم جدا شدیم دلتنگ توهستم
جربت بعدی ازای قدرت تفوتنی
چگونه توانستی دوری از من را تجربهکنی


معرفش لیه فکرت فیک
نمی دانم چطور شد که به تو فکر می کنم
و سألت روحیازای تکون
و از خودم می پرسم که چگونه
حبیت بجد
در حالیکه با تمام وجودمعاشق تو شدم
و قدرت تبعد عنی یوم
چگونه توانستی از من دور بشوی
و قدرتتتحمل فراقی
و چگونه درد جدایی از من را تحمل می کنی
و بینا وعد
در حالیکهما با هم عهد بسته بودیم


مش عارفه بعدک لیه مأثر فیا
نمی دانم چرا دوری ازتو این قدر باعث عذاب مناست
یمکن عشان یا حبیبی صعب علیا
شاید به خاطر اینکه نمی توانم دوریت را باورکنم عزیزم

 معقول نسیتنی اوام 
یعنی واقعا به همین سرعت من را فراموش کردی
واللهحرام
 به خدا گناه دارد
طب فین کلام الحب و الحنیه
پس آن همه حرف عاشقانهو قولی که به من دادی کجا رفت


آه من هواک


یا حبیبی  قلی کیف
عزیزم به من بگو که چگونه
کیف بینسانیهواک
چگونه می توانم عشق تو را فراموش کنم
عمری صار صیف و خریف
تمامزندگیم تبدیل به دو فصل تابستان و پاییز گشت
ما بیعیش لحظه بلاک
نمی توانمحتی یک لحظه بدون تو زندگی کنم
یا حبیبی من زمان
ای عشق من خیلی وقت است
زاید علی قساک
که نسبت به من ستمگر و ظالمتر شده ای
حیرانه و قلبیحیران
من و قلبم هردو پریشان و آشفته هستیم
لحظه مش قادر ینساک
و قلبمنمی تواند حتی برای یک لحظه تو را از یاد ببرد


أنا مین عندی بعدک
چه کسی بعد از تو برای من باقی خواهد ماند
لمین قلبیبیکون
قلب من متعلق به چه کسی خواهد بود
من هواک آه من هواک
آه از عشقتو آه ازعشقت
آه من قلبی اللی ما جفاک
آه از قلب من که هیچ وقت با تونامهربان نبود
شو صار بحبک شو صار
پس آن همه عشق تو چه شد
یاللی حیاتیسنین سنین ضیاع
من تمام زندگی و سالهای عمرم را به خاطر تو از دست دادم

یا حبیبی لا لاتغیب
 
نه از پیش من نرو عزیزم
روحی مابتحملغیاب
روح و وجود من طاقت دوری از تو را ندارد
انت بعمری الحبیب
تو عشق مندر زندگی هستی
عمری من دونک سراب
زندگی من بدون تو همچون سراب می باشد
یا حبیبی حدی کون
عزیزم درکنارمن بمان
لا ملام و لا عتاب
دیگر چیزینمی گویم و تو را سرزنش نمی کنم
بین غرامی و الجنون
و بین دیوانگی و عشقم
بغرق ببحر العذاب
در دریای رنج و تلخی غرق خواهم شد


 بستناک
 انتظارت را می کشم


 
لیه اسمع کلامه و احلم معاه و انشد لیه


  چرا من باید به حرفایش گوش بدهم و رویاهایم را با او ببینم و همراه با او باشم
فجأة الغرام یطلع کلام عشمنی بیه
و ناگهان عشق برای او کلمه ای می شود کهبتواند به وسیله آن به من خیانت کند
و مین عارف أکید قابل غرام تانی
و چهکسی می داند احتمالاعشق دیگری را ملاقات کرده است
و ایه تانی هواه مخبیه
وعشق باردیگر او را در خود پنهان کرده است
 
لیه أرضى بعذاب قلبی اللی داب منعشقی لیه
چرا باید به آزار و اذیت قلبم که درعشق او سوخت و آب شد راضیباشم
أیام جمیلة فی عمرنا و هانت علیه
چه روزهای زیبایی که با هم گذراندیم واو همه را به باد فنا سپرد
حرام ینسى اللی کان بیننا و ینسانی
گناه دارد کهتمام چیزهایی که بین ما بود و من را فراموش کند
و انا بس اللی افکر فیه
درحالیکه من فقط به او فکر می کنم
 
بستناک
انتظارت را می کشم
وبتمنى اعیش العمر کله حبیبی معاک
و آرزو دارم که تمام عمرم را در کنار تو زندگیکنم عزیزم
و مش عارفة
و نمی دانم
 
ده امتى الشوق یخلی هواک یتمناک
 
کهچه زمانی دلتنگی, تو را مجبور می کند که دوباره عشقت من را بخواهد
مشناسیاک
هنوز فراموشت نکردم
 
وفی بعادک لیالی احلم بانی بعیش ویاک
 
و دردوری از تو شبها رویای با تو زندگی کردن را می بینم
نسیت کل اللی بینا ازای وبعت هواک و بعت هواک
چگونه توانستی تمام چیزهایی که بین ما بود را فراموش کنی وعشقت را بفروشی 
 
یاه فاتت لیالی صبرت فیها و خدت ایه
آه که شبهایی رابا صبر و تحمل سپری کردم و در مقابل چه چیزی به دست آوردم
غیر الفراق اللی أنتقبلته و عشت فیه
غیر از جدایی که تو به آن راضی شدی  و تو با  آن زندگی کردی
و غاب عنی و فراق و حبیبی شئ تانی
و از من دور شد و جدایی و عشقم چیز دیگریاست
عذاب مش بالکلام احکیه
نمی توانم رنج و دردم را با  حرف نشان بدهم
 
ایه معنى الحیاة بعدک حاعیشها و احتاج لأیه
بعد از تو زندگی  که منخواهم داشت چه ارزشی دارد و دیگربه چه چیزی نیازدارم 
لو عالسؤال فی الیوم بقولمیة ألف إیه
اگر ناچار باشم که سوالی را در طول روز بیان کنم صد هزار بار خواهمپرسید چرا
سنین فاتت و لسه عیونه وحشانی و مش بنساه
سالهای طولانی سپری شدو هنوزدلم برای چشمانش تنگ شده است و فراموشش نکردمفاتت سنین

 

فاتت سنین وانا بسمعک

سالهای زیادی سپری شدند در حالیکه من صدای تو را می شنوم

ولاعمری فکرت أخدعک

و هیچ گاه در زندگیم به این فکر نیفتادم که تو را فریب دهم

/ 0 نظر / 65 بازدید