اندرز باستانی

مرد هرچند از خردی قوی و دانشی سرشار بهره ور باشد

با قضا برنتواند آمد.

 زیرا چون قضای محتوم مردی را بختیار یا تیره روز خواهد داشت

دانا از کار فرو ماند

و نادان بد اندیشه در کار چالاک و زیرک گردد

کم دلان دلیر شوند

و دلیران کم دل گردند

مردم کوشا تن آسانی گزینند

و تن آسانان کوشا شوند


گات ها

/ 0 نظر / 9 بازدید